kiadvány oldalanként
A művészet története sorozat
A Corvina sorozata tizenhat gazdagon illusztrált kötetben mutatja be az építészet és a képzőművészet történetét az ókortól napjainkig, kiváló olasz szerzők tollából. Az utolsó, kiegészítő kötet a magyarországi művészet régóta várt friss, olvasmányos és korszerű összefoglalása a honfoglalástól napjainkig, több mint 500 látványos reprodukcióval, neves magyar művészettörténészek munkájaként.
A kötetek egyes fejezetei műelemzésekkel, valamint egy-egy téma vagy műfaj sajátosságait összefoglaló kitekintésekkel segítik az olvasót az adott korszak megismerésében.
A Corvina tematikus útkönyvek sorozatának nyolcadik kötete a mai Budapest területén található, különböző korokból szárma?zó építészeti emlékeket mutatja be. Az előző kötetek felépítéséhez hasonlóan kiemelten leírunk könyvünk 13 fejezetében 200 épü?letet, megadjuk a címét, a GPS koordinátáit, és hogy mikor lá?togatható. Időrendben vesszük sorra az építészeti stílusokat, és egyes fejezetek végén névvel és címmel felsoroljuk az adott kor egyéb építészeti emlékeit is, összesen 263 épületet. Igyekeztünk az egyes fejezeteken belül úgy elrendezni az épületeket, hogy ha lehetséges, séta keretében járhassa végig az útikönyv olvasója. Cé?lunk volt, hogy az egyes stíluskorszakokon belül minél többféle épületet (szakrális-, főúri-, lakó-, ipari- és más egyéb épületet) mutassunk be.
Tudatosan nem számarányaiknak megfelelően vettük fel a kü?lönböző stílusok épületeit a kötetbe. Ha így tettünk volna, akkor a historizmus, a szecesszió és az art deco adná az útikönyv ki-lencven százalékát. De útikönyvről lévén szó, minden építészeti korszaknak egyformán kívántunk teret biztosítani. A könyvet több száz színes fotó teszi szemléletessé.
336 oldal
4990 Ft
A XVI.században párhuzamosan élte fénykorát Firenze
és
Velence művészete, a pápák pedig Rómába csábították a
legnevesebb művészeket és elkezdték kialakítani a
város újkori képét. Az elvándorolt itáliai mesterek
és
Dürer jóvoltából a reneszánsz hamarosan egész
Európában elterjedt, eközben Firenzében a manierizmus
lett az uralkodó stílus a század közepére.
A `magas` művészet főbb áramainak és a korszak
emblematikus alkotásainak bemutatása mellett olyan
részterületeket, mint a majolikaművészet,
kertépítészet vagy a ruhaviseletek, ismerhetünk meg.
406 oldal
6000 Ft
A kötet történelem előtti kortól a görög-római
művészet elterjedéséig tekinti át az egyiptomi
művészet történetét. A kiemelkedő építészeti,
szobrászati és festészeti alkotások mellett tárgyalja
az állam, a társadalom és a vallás alakulását. A
szöveget rengeteg kép és rajz egészíti ki, így
varázsolva az olvasó szeme elé egy 2000 éve eltűnt
kultúra változatos, máig élőnek ható képét.
360 oldal
6000 Ft
A görög művészet története Krisztus születése előtt
háromezer évvel kezdődött az Égei-tenger szigetein;
ezen belül is a legfontosabb szerep Krétának jutott.
Az i. e. XV. század táján a mükénéi királyságok
meghódították és lerombolták a minószi városokat. A
minószi és a mükénéi civilizáció azonban csupán
előhírnöke volt annak a felmérhetetlen jelentőségű,
kirobbanó alkotóerőnek, amely a következő
évszázadokat jellemezte. A görögök az úgynevezett
klasszikus korban (i. e. 450-320) kialakították a
templom szerkezetét, meghatározták az oszloprendeket,
megépítették az első színházakat, s az emberi test
szépségének eszményítésére és dicsőítésére csodálatos
márvány- és bronzszobrokat alkottak. A görög művészet
utolsó nagy korszakára, amelyet hellenisztikus kornak
nevezünk, a makedón hódítás nyomta rá a bélyegét. A
legkiválóbb görög műalkotások egy része azonban éppen
ebben az utolsó időszakban keletkezett. A görög
művészet ezen periódusait és csodálatos alkotásait
mutatja be A művészet története sorozat legújabb
kötete, Susanna Sarti értő tolmácsolásában, gyönyörű,
színes felvételek segítségével.
384 oldal
6000 Ft
A római művészet kialakulásának előfeltételeit az
etruszkok és az Itália területén élő, már erőteljesen
hellenizált görögök alapozták meg. Mielőtt saját
művészeti alkotásokat hoztak volna létre, a rómaiak a
közeli Hellászból szereztek be szobrokat és kézműves-
termékeket, sőt tőlük kölcsönözték az alkalmazott
oszloprendeket mint építészeti jellegzetességeket is.
Rövid időn belül azonban egészen sajátos felfogásban
kezdték el értelmezni az átvett mintákat, jócskán
eltértek tőlük, s egyedi igényeik szerint –
elsősorban a praktikuság jegyében - átformálták őket.
A képzőművészetben az egyértelműség és a valósághűség
kapott hangsúlyt: a Pompeiiben fennmaradt
falfestmények, az egyiptomi Fajjúm-oázisban előkerült
arcképek, a rengeteg ránk maradt szobor, dombormű,
történeti eseményt elbeszélő oszlop (például Traianus
oszlopa) kivétel nélkül arról adnak tanúbizonyságot,
miként jelenthette az ókori rómaiak számára az ember
és a természet a megörökíteni kívánt örök szépség
ihletforrását.
360 oldal
6000 Ft
A IX. század vége óta, amikor a magyarok letelepedtek a Kárpát-medencében, nem egyszer megváltozott az ország államformája, fővárosa, lakóinak összetétele, sőt maga az elhelyezkedése és a mérete is. A mindenkori Magyarország művészetét azonban jobbára ugyanazokkal a stílustörténeti fogalmakkal írhatjuk le, mint amelyeket a nyugat-európai művészet történetéből jól ismerünk. Az újdonságok többnyire uralkodói, egyházi kezdeményezésre jelentek meg az országban, minden korszakban találunk azonban valamilyen egyedi jelenséget, mint például a középkori falképek Szent László-legenda-ábrázolásai, az egész reneszánszon végigvonuló Mátyás-szimbolika, vagy a barokk vidéki rezidenciák egyik változata, a Grassalkovich Antal gödöllői kastélyáról elnevezett Grassalkovich-típus. A XIX. században itthon is megerősödött a nemzeti kultúra iránti igény, s hamarosan soha nem látott művészeti fellendülés következett, a XX. század első felében pedig már a világ élvonalába tartozó alkotások születtek, főként a fotó- a plakát-, illetve az iparművészet területén. 1948-tól speciális helyzetet eredményezett, hogy a művészek nagy része a tiltott vagy a tűrt kategóriába szorult, és munkáit csupán félhivatalos kiállítóhelyeken mutathatta be, egészen a rendszerváltás bekövetkeztéig.

A kötet öt neves művészettörténész szerzője - Bellák Gábor és Mikó Árpád (Magyar Nemzeti Galéria), Jernyei Kiss János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Keserü Katalin (ELTE), valamint Szakács Béla Zsolt (PPKE és CEU) - nehéz feladatra vállalkozott. Több mint tizenegy évszázad művészetének történetét adják közre egyetlen kötetben, a festészet és a szobrászat mellett az építészet, a fotográfia, az iparművészet, illetve a XX. században a helyébe lépő design meghatározó áramlatait is figyelemmel kísérve.
400 oldal
10000 Ft
384 oldal
7000 Ft
A XX. század hajnalán gyökeresen megváltozik a művész - különösen az avantgárd művész - szerepe. Feladata immár nem a valóság ,,megszépítése", hanem az, hogy kíméletlenül leleplezze és kigúnyolja a társadalom képmutatását. A múlttal való szakítás jegyében a század első felében jó néhány csoport és kiáltvány születik egymással párhuzamosan: kivétel nélkül az új kirobbanó erejű akarása hatja át őket. A legfontosabb stílusirányzatok (expresszionizmus, kubizmus, futurizmus, absztrakt művészet, dadaizmus, szürrealizmus) mind-mind a maguk sajátos hangján, sokszínűen átalakítják a művészet arculatát. Olyan alkotók (Kandinszkij, Matisse, Boccioni, Marinetti, Picasso, Braque, Léger, Mondrian, De Chirico, Carra, Miró, Magritte, Dalí és mások) tevékenykednek ebben az időszakban, akik - életművük máig tartó hatásával - meghatározó alakjaivá válnak a XX. századi kultúrának.
408 oldal
7000 Ft
A kötet a gótikus művészettel foglalkozik, megszületésétől (amely Franciaországhoz köthető) kibontakozásáig és Európa-szerte való elterjedéséig. A könyv bemutatja a legnevezetesebb, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban található építészeti emlékeket (katedrálisokat, templomokat, világi épületeket). Emellett szemléletes képet kapunk a XII-XIV. század festészetéről, szobrászatáról és iparművészetéről, valamint a kor fontosabb művészeinek gazdag életpályájáról is.
432 oldal
7000 Ft
A korai reneszánsz művészetét bemutató kötet az 1400-es évekbe, azaz a XV. századba kalauzolja az olvasót, elénk tárva az építészet, festészet, szobrászat és iparművészet legjellegzetesebb alkotásait. Gyökeresen új születik meg ebben az időszakban a művészetben, és az ember lesz a mérce, ő kerül az ábrázolás középpontjába. A kitekintés felöleli az európai udvarok művészetét, a nemzetközi gótikának nevezett stílusirányzatot, az itáliai városállamokban kibontakozó, az ókori kultúra felfedezésén alapuló ún. quattrocentót - amelyet olyan mesterek neve fémjelez, mint Brunelleschi, Donatello, Masaccio vagy Leonardo -, de szó esik a németalföldi festészet fénykoráról is, köztük olyan alkotókról, mint Jan van Eyck vagy Rogier van der Weyden. Részletesebben esik szó a korszak néhány főművéről, így többek között Alberti néhány épületéről, Donatello szobrairól vagy Botticelli és Leonardo festményeiről.
432 oldal
7000 Ft
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez kötődő helyszíneket mutatja be három kötetes sorozatunk, melynek most jelenik meg az utolsó része. A harmadik kötet a résztvevők és...
Az új középiskolai tanterv szinte teljes egészében kihagyja a kortás magyar irodalmat, illetve sok olyan alkotót is ,,kihajít", akik korábban biztos alapját képezték az oktatásnak. Ez a szöveggyűjtemény...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ